Deze website informeert u over onze Hervormde gemeente wijk 1 “DAM”.

De informatie is bedoeld voor zowel mensen die met onze gemeente willen kennismaken als onze eigen gemeenteleden.


Het hart van de gemeente wordt gevormd door de zondagse erediensten, iedere zondag om 9.30 uur en 18.00 uur.

Op bijzonder feestdagen komt de gemeente ook samen.

Wat wij geloven is verwoord in de geloofsbelijdenis van Nicea.

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.

En in één Heere Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen geworden.

Ter wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben.

En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader (en de Zoon) uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten.

En één heilige, algemene en apostolische kerk.

Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.

Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw.

Amen.

De Bijbel is het Heilige Woord van God, waar we uit en naar proberen te leven. U kunt meer over de achtergronden van onze gemeente lezen in het Beleidsplan wat te vinden is op deze site. 

Naast de kerkdiensten zijn er ook het jeugd- en verenigingswerk en allerlei andere activiteiten, waarover meer op deze website is te vinden. Tevens bevat deze site (historische) informatie over de kerkelijke gemeente en haar kerkgebouw.

 

  

Aanvullende gegevens