Diaconie

Het College van Diakenen bestaat uit de diakenen van de vier wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Alblasserdam. Het College vergaderd 6 keer per jaar. Op wijkniveau vergaderen de diaken wanneer nodig. Voor de dagelijkse gang van zaken is uit het College van Diakenen een Dagelijks Bestuur samengesteld.

Naast de kerntaken van de diaken, genoemd in de kerkorde, kennen wij in ons College van Diakenen ook de volgende taken:

  • Beheer van drukkerij 'De Combinatie' (voor eenvoudig drukwerk)
  • Vakantiebemiddeling voor langdurig zieken en voor hen die zich moeilijk bewegen
  • Bemiddeling voor een verblijf in 'De Herberg'
  • Het begeleiden en aansturen van Hervormde Vrijwilligers Dienst
  • Het praktisch ondersteunen van de Voedselbank in Alblasserdam
  • Het onderhouden van contacten met de burgerlijke gemeente en andere diaconaal relevante organisaties
  • Participeren in het Diaconaal Platform Alblasserdam
  • Oprichting (2015) en instandhouding SchuldHulpMaatje locatie Alblasserdam

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Protestantse Gemeente Alblasserdam 

Voor alle vragen, ook hulpvragen kunt u mailen naar diaconie@kerkenpad.nl

Diaconie: NL40 RABO 0149 5538 38 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Alblasserdam